https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Verlof aanvragen/leerplicht | Farèlschool

Verlof aanvragen/leerplicht

U kunt hier een verlofaanvraag downloaden

Leerplicht/verlofregeling:

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Bijv.: Een kind dat op 8 maart 5 jaar wordt, is leerplichtig op de eerste schooldag in april. Tot uw kind zes jaar is, mag u uw kind vijf uren per week thuishouden.  Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Wanneer dit aan de orde is moet u dit overleggen met de schooldirectie. Als er redenen zijn om uw kind meer uren per week thuis te houden, dan moet u daarvoor ook altijd contact opnemen met de directeur van de school.
Vanaf het zesde jaar komt deze regeling te vervallen en is uw kind volledig leerplichtig.
Hieronder worden de mogelijkheden voor verlof toegelicht. De Leerplichtwet biedt maar enkele mogelijkheden voor verlof. Dit zijn onder andere extra vakantieverlof, verlof vanwege gewichtige omstandigheden en verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Extra vakantieverlof 

Verlof voor extra vakanties is vrijwel niet mogelijk. Alleen wanneer het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk is eens per jaar met het gezin twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, kan er verlof worden aangevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, of werkzaamheden die een piekdrukte kennen, waardoor het feitelijk onmogelijk is om in die periode vakantie op te nemen. Er wordt van uitgegaan dat de ouder/verzorger het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in deze periode kan verdienen.
Er moet worden aangetoond dat er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen als er toch in de schoolvakantie verlof moet worden opgenomen.
Er kan geen verlof worden toegekend vanwege organisatorische problemen in een bedrijf van één van de ouder(s)/verzorger(s).
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de schooldirecteur eenmaal per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, toestemming voor extra vakantie verlenen.
Er mag dus niet meerdere keren verlof voor een paar dagen gegeven worden.
Het verlof mag ook niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar gegeven worden. Als er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouder(s)/ verzorger(s) dient dit verzoek te worden afgewezen.
Een aanvraag voor extra vakantieverlof moeten ouder(s)/ verzorger(s) zes tot acht weken van tevoren indienen bij de schooldirecteur.
Een verzoek wordt zeker afgewezen wanneer een van de volgende redenen wordt aangevoerd:

 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Gaan ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming toch op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Dit worden gewichtige omstandigheden genoemd. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan wel in de eerste twee schoolweken verleend worden.

Wie neemt het besluit?

Tot en met tien schooldagen per schooljaar: de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Tien schooldagen of minder
De beslissing over het toekennen van de verlofaanvraag is aan de schooldirecteur. Het Regionaal Bureau Leerplicht adviseert directeuren de volgende richtlijnen aan te houden.

 • Verhuizing: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten* tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland, binnen Europa vijf dagen, Buiten Europa tien dagen.
 • 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
 • 12,5-, 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen. Buiten Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen. Buiten Europa maximaal 10 dagen.
 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag.

* Verwantschap
Ten opzichte van het kind:

 • 1e graad: ouders
 • 2e graad: zus/broer, grootouder
 • 3e graad: oom/tante, neef/nicht (kinderen van broers en zussen), overgrootouder
 • 4e graad: oudoom/tante, neef/nicht (de kinderen van de broers of zussen van de ouder), achterneef, achternicht, betovergrootouder

Meer dan tien schooldagen
Verlofaanvragen van meer dan tien schooldagen moeten altijd ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. Het aanvraagformulier hiervoor moet ten minste 8 weken van tevoren ingediend worden bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.

Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor verlof in verband met religieuze feestdagen. Het Regionaal Bureau Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.