https://farelschoolkatwijk.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Farèlschool

Medezeggenschapsraad

Jaarverslag 2019 – 2020

Samenstelling MR
De MR van de Farèlschool bestaat uit zeven leden, vier ouders en drie leerkrachten.
Drie ouders hebben stemrecht.
De oudergeleding bestaat uit: Annemarie van der Bent (voorzitter), Gerard van Rijn, Margriet van Dijk en Bram Hoppenbrouwer (afgevaardigde in de GMR).
De leerkrachtgeleding bestaat uit: Herma Somers, Gerstine van Delft en Fabienne Hoek.
Iedere zittingstermijn duurt drie jaar en alle leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
De oudergeleding wordt na een verkiezing door de ouders gekozen en de leerkrachtgeleding wordt uit en door de leerkrachten gekozen.
Leden van de MR krijgen tevens de mogelijkheid om cursussen en informatieavonden bij te wonen over onderwerpen die de MR aangaan.
De MR heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid bij een aantal besluiten die op school worden genomen.
Dit houdt in dat de schoolleiding en de MR het eens moeten worden en dus is het belangrijk dat de MR regelmatig bij elkaar komt om tijdig de voorgenomen besluiten te kunnen bespreken.

Vergaderingen van de MR
Ongeveer zes keer per schooljaar vergadert de MR. Tijdens de vergadering is de schoolleiding vertegenwoordigd door Hergo van Ginkel (Dir.) en Christiaan de Jong (Adj. Dir.).
Deze vergaderingen gaan over de voorstellen / besluiten die de schoolleiding doet en vele andere zaken die met de school, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten te maken hebben. Het betreft o.a. het schoolplan, het overblijven, het personeelsbeleid, de verkeersveiligheid, de financiële middelen, het ICT-plan, de schoolgids, de zorgplicht en natuurlijk het onderwijs.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Er zijn twee afgevaardigden die namens de Farèlschool zitting nemen in de GMR van Prohles. Dit zijn Wiljan Meijvogel en Ingeborg van der Windt. De GMR is de overkoepelende MR van alle scholen samen. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van de Prohles scholen. Tijdens deze vergaderingen komen voorstellen/besluiten van het bestuur aan de orde, maar ook de MR kan zaken aandragen voor deze vergaderingen. De GMR heeft evenals de MR advies- of instemmingsrecht.
Contact achterban
Voor een goed functioneren van de MR is het noodzakelijk dat de leden goed contact hebben met de ouders en de leerkrachten, zodat zij weten wat er speelt en welke vragen er leven.

Algemene informatie over de MR
Hiervoor verwijzen wij naar de volgende websites:
www.infowms.nl    wet medezeggenschap scholen
www.ouders.net    organisatie voor ouders en leerlingen genaamd Ouders & Coo

HEEFT U VRAGEN OF IDEEËN MET BETREKKING TOT DE MR?
Blijf er dan niet mee rondlopen maar spreek een MR-lid aan. Of stuurt u ons een mail: mr.farelschool@prohles.nl