Koninginneweg 38
2225 HK Katwijk
071-4015117

De MR, wie zijn wij en wat doen wij?

Samenstelling MR
De MR van de Farelschool bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten.
De oudergeleding bestaat uit: Bastiaan Minnee (voorzitter en tevens afgevaardigde voor de GMR), Max Collon en Maaike Groenheijde.
De leerkrachtgeleding bestaat uit: Petra Bauw, Irene van der Boon (afgevaardigde GMR) en Andrea Ouwehand.
Iedere zittingstermijn duurt drie jaar en alle leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
De oudergeleding wordt na een verkiezing door de ouders gekozen en de leerkrachtgeleding wordt uit en door de leerkrachten gekozen.
Twee leden van de MR zitten ook in de GMR van de PCOK, dat is de overkoepelende MR van alle scholen samen. Leden van de MR krijgen tevens de mogelijkheid om cursussen en informatieavonden bij te wonen over onderwerpen die de MR aangaan.


van links naar rechts: Irene van der Boon, Bastiaan Minnee, Andrea Ouwehand, Maaike Groenheijde, Petra Bauw
en Max Collon


De MR heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid bij een aantal besluiten die op school worden genomen.

Dit houdt in dat de schoolleiding en de MR het eens moeten worden en dus is het belangrijk dat de MR regelmatig bij elkaar komt om tijdig de voorgenomen besluiten te kunnen bespreken.

Vergaderingen van de MR
Ongeveer zes keer per schooljaar vergadert de MR. Tijdens de vergadering is de schoolleiding vertegenwoordigd door Agnes van Waardhuizen.
Deze vergaderingen gaan over de voorstellen / besluiten die de schoolleiding doet en vele andere zaken die met de school, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten te maken hebben. Het betreft o.a. het schoolplan, het overblijven, het  personeelsbeleid, de verkeersveiligheid, de financiële middelen, het ICT-plan, de schoolgids, de zorgplicht en natuurlijk het onderwijs.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Een ouder en een leerkracht nemen als afgevaardigde van de Farelschool deel aan de vergaderingen van de GMR. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van de 8 PCOK scholen. Tijdens deze vergaderingen komen voorstellen / besluiten van het bestuur aan de orde, maar ook de MR kan zaken aandragen voor deze vergaderingen. De GMR heeft evenals de MR advies- of instemmingsrecht.

Contact achterban
Voor een goed functioneren van de MR is het noodzakelijk dat de leden goed contact hebben met de ouders en de leerkrachten, zodat zij weten wat er speelt en welke vragen er leven.

Algemene informatie over de MR
Hiervoor verwijzen wij naar de volgende websites:
www.infowms.nl    wet medezeggenschap scholen
www.ouders.net    organisatie voor ouders en leerlingen genaamd Ouders & Coo


HEEFT U VRAGEN OF IDEEËN MET BETREKKING TOT DE MR?

 Blijf er dan niet mee rondlopen maar spreek een MR-lid aan. Of stuurt u ons een mail: mr@farelschool.nl
Daarnaast is het voor ouders ook mogelijk om contact op te nemen met 5010 wanneer u vragen heeft over de opvoeding en het onderwijs, zie informatie hieronder.

 

    Voor ouders over onderwijs

Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over de opvoeding en het onderwijs. Soms zijn deze gemakkelijk te beantwoorden door een leerkracht of de schoolleiding. Maar er zijn ook vragen die u liever eerst voorlegt aan een onafhankelijk persoon. Daarom is 5010 er, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs. U kunt er terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. De 5010-medewerkers van OUDERS & COO hechten grote waarde aan een goede communicatie tussen school en ouders. Vragen, problemen en klachten van ouders met kinderen in het christelijk en oecumenisch onderwijs (basis- en voortgezet) worden vertrouwelijk en met oog voor de (on)mogelijkheden van school behandeld. U kunt voor elke vraag terecht en u heeft de zekerheid van een deskundig antwoord. Blijf niet rondlopen met vragen over onderwijs, maar neem contact op met de informatie- en adviesdienst 5010.

Hoe kunt u vragen stellen?

Telefonisch: via het gratis nummer 0800 5010, kies eerst 1, dan 3 voor christelijk onderwijs. Of mobiel via 0900 5010 123 (45 ct per gesprek). Of stel uw vraag via www.ouders-5010.nl. U ontvangt binnen drie schooldagen antwoord.

Wat is de meerwaarde voor scholen?

Scholen profiteren ook van de service van 5010. Goed geďnformeerde ouders besparen de school veel tijd. Ouders hebben vaak vragen over leerplicht, functioneren van de ouder- en medezeggenschapsraad, schoolkeuzes, examens, ouderbijdrage en vele andere onderwerpen. Hiervoor kunnen ze bij 5010 terecht. OUDERS & COO staat voor een goede samenwerking tussen school en thuis en de service van 5010 helpt daarbij! Kijk voor informatie over OUDERS & COO op www.ouders.net of bel 0343 513434

 


 

© 2019  Protestants Christelijke Basisschool Farelschoolpowered by BasisOnline